ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Указания за курсов проект

Съгласно учебния план в седми семестър студентите изработват курсов проект. 

Моля, спазвайте сроковете!

Семестърът се заверява САМО, ако са проведени задължителнитеконсултации за получаване на задание за курсов проект!!!

Моля, запознайте се с тези указания внимателно!