ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Конспект

  1. Електронните устройства в промишлени условия. Електромагнитна съвместимост.
   1. Основни характеристики на промишлените условия. Изисквания към електронната апаратура.
   2. Източници на електрически смущения. Как смущенията влияят на електронните устройства. Мерки за защита.
   3. Галванично развързване – трансформаторно, капацитивно и оптронно, предимства, недостатъци. Цифрови изолатори.
   4. Електронните устройства във взривоопасни и пожароопасни среди, подходи за работа, примери.
   5. Токовата връзка като индустриален стандарт, принцип на работа. Примери.
  2. Мостови схеми за измерване и регулиране.
   1. Основни положения, предимства и недостатъци. Видове мостови схеми.
   2. Мостови схеми за променлив ток – особености, основни проблеми. Изисквания към електронната част.
   3. Уравновесени и неуравновесени мостови схеми. Статична и астатична характеристика.
   4. Реохордни и безреохордни мостове – сравнение.
  3. Измерване и регулиране на температура. Сензори за измерване на температура, общ преглед, основни параметри (характеристики).
   1. Измерване на температура с полупроводникови сензори, особености. Примери.
   2. Термометри с термодвойки, особености. Примери.
   3. Измерване на температура с терморезистори – Pt100. Три и четири-проводна схема на свързване.
   4. Термистори. Линеаризация на характеристиките на сензорите – принципи и схеми.
   5. Измерване и регулиране на температура – схемотехника и примери.
  4. Измерване на малки механични премествания – приложение. Методи и сензори за измерване – общ преглед.
   1. Индуктивни датчици (сензори) за малки премествания. Примери.
   2. Капацитивни и тензосензори за малки премествания. Примери.
   3. Магнитострикционни и пиезо-сензори. Примери. Усилватели на заряд.
   4. Фоторастерни преобразуватели за малки премествания, за ъгли и обороти.
  5. Измерване на ъгли и обороти. Резолвери. Регулатори на обороти.
   1. Принцип на работа на резолвер. Блоково-принципна схема.
   2. Измерване и регулиране на обороти-примери.
  6. Измерване на състав на газови смеси. Общ преглед на методите.
   1. Оптически методи за измерване на състава на газове.
   2. Газоанализатори с измерване на топлопроводност.
   3. Термомагнитни (парамагнитни) газоанализатори.
   4. Интелигентни сензори за измерване на съдържанието на природен газ, алкохол и др.
   5. Измерване на влажност. Методи, примери.
   6. Интелигентни сензори за измерване на влажност – BME280, DTH22, HR202, HTU21D. Сравнение.
   7. Измерване на вакуум. Методи, примери.
  7. Интелигентни сензори.
   1. Обща характеристика. Особености.
  8. Електронни устройства за предупреждение и сигнализация.
   1. Алармени системи (пропускателни, за достъп).
   2. Електронни релета, основни изисквания.
   3. Закъснителни релета, област на приложение, недостатъци.

2019 – 2020 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Изпитът по дисциплината е писмен. Включва тест с въпроси по целия материал и подробно развиване на въпрос по някоя от темите в този конспект. 

В окончателната оценка с 50% влизат резултатите от тестовете през семестъра и оценката от лабораторните упражнения.

Успех!

Конспект в PDF формат

Примерен тест за изпит по ЕУИУ