ЕЛЕКТРОННO УРЕДОСТРОЕНЕ

Литература

Лекции по Електронно уредостроене - 2021г.

Лекции по ЕУ до 2016г

Лекции по ПЕСУ до 2014г

Литература в електронен формат към темите

Стандарти и изпитване на електромагнитна съвместимост

Причини за възникване на смущения и подходи за намаляване на влиянието им

Примери за захранващи блокове отговарящи на изискванията за електромагнитна съвместимост

Препоръки и подходи при проектиране на цифрови и аналогови печатни платки

LED и LCD индикации

Електронни средства в електроенергетиката

Измерване на електропотреблението (електромери)

Измерване на твърдост

Електронни устройства за пропорционалната хидравлика

Ултразвуково измерване на скорост и дебит на течности

pH - метри

Избрани приложения